Увеличава се жилищният фонд в страната

by Администратор on 23.07.2011

Тази седмица НСИ публикува окончателните данни от Преброяване 2011. В основните резултати са публикувани и данни за жилищните условия – вид на жилищата, среден брой обитатели и средна площ.

Жилище е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част – стълбище, общ коридор, двор или направо на улицата.

По данни от преброяването към началото на февруари 2011 година жилищата в страната са 3 887 076. От тях 3 859 460 се намират в жилищни сгради, 23 232 – в нежилищни сгради, 3 556 са примитивни и подвижни жилища, а 828 са колективни. В сравнение с предишното преброяване през 2001 година, броят на жилищата е нараснал с 198 274. В градовете се намират 2 566 544 жилища или 66 на сто от жилищния фонд, а в селата техният брой е 1 320 532. Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) – 607 406, или 15.5% от жилищния фонд, следва област Пловдив – 318 566, и областите Бургас и Варна – съответно с 269 354 и 243 424 броя жилища. Най-малко жилища са преброени в областите Силистра и Разград – 57 296 и 59 576.

Обитавани са 78.1 на сто от жилищата в градовете и 69.8 на сто от жилищата в селата. За сравнение през 2001 г. обитаваните жилища в градовете са били 83.2 на сто, а в селата – 65.8 на сто. Отчетено е намаление на обитаваните жилища в градовете с 4.1 процентни пункта и увеличение в селата – с 4.0 процентни пункта.

Средният брой лица, населяващи едно жилище, намалява от 2.1 на сто през 2001 г. на 1.9 на сто през 2011 година. Населеността на жилищата намалява и в градовете, и в селата, но населеността на жилищата в градовете остава по-голяма отколкото в селата. В градовете в едно жилище живеят средно 2.1 лица, а в селата – 1.5.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, наличие на тоалетна и баня, както и вид на отоплението.

Електрифицирани са почти всички жилища в страната. Не са електрифицирани едва 0.02 на сто от всички жилища, като това са предимно примитивни жилища, които се намират в махали в труднодостъпни планински места.

По отношение на водоснабдеността и канализацията на жилищата данните показват, че в градовете делът на жилищата с водопровод и централна канализация е 92.4 на сто. Водопровод в жилището, но без канализация имат 0.3 процента от градските жилища. В селата най-голям е делът на канализацията, свързана с попивна яма – 48.9 на сто от жилищата с водопровод вътре в жилището, и 52.5 на сто от жилищата с водопровод извън жилището. Жилищата без водопровод и без канализация са 1.7 на сто от всички жилища в градовете и 6.8 на сто от жилищата в селата.

Тоалетна вътре в жилището имат 74.1 на сто от обитаваните жилища, за 4.4 на сто тоалетната е извън жилището, но в сградата, и за 20.5 на сто е извън сградата. Обитаваните жилища без обособена тоалетна са регистрирани в 1 процент от случаите.

Баня в жилището имат 82.1% от обитаваните жилища. За 5.9% банята е извън сградата, а за 3.2% банята е в сградата, но извън жилището. Останалите 8.8% от обитаваните жилища не разполагат с баня.

Отоплението на жилищата в страната се извършва основно с дърва и въглища – 57.9 на сто от обитаваните жилища, с електричество се отопляват 26.2%, с парно от централен източник – 13.7 на сто, и с газ от централен източник – 1.2 на сто.

За първи път в статистиката по преброяване на населението са включени показатели „енергоспестяваща дограма“ и „външна изолация на жилищата“. Данните  показват, че 29.0 на сто от всички жилища имат поставена енергоспестяваща дограма. С външна изолация са пък 15.5 на сто от жилищата.

По отношение на битовата осигуреност сравнителните данни от последните две преброявания показват значителна промяна в битовата осигуреност на домакинствата през последните 10 години. Към началото на февруари 2011 г. телевизор има в 97.9 на сто от обитаваните  жилищата, готварска печка – в 93.2 на сто, а хладилник – в 93.3 на сто от жилищата. Компютър имат съответно 54.1 и 18.1 на сто от жилищата в градовете и в селата, докато през 2001 г. е имало само в 4 процента от всички обитавани жилища. Достъп до интернет имат 51.4 на сто от обитаваните жилища в градовете и 16.4 на сто в селата. Сателитна антена са имали 6 на сто от жилищата през 2001 г., докато през 2011 г. техният дял е 22 процентни пункта.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: